Opdrachtverklaring - VZW Sint Monica Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Opdrachtverklaring

Algemene info

"Als instelling met een maatschappelijke opdracht streven we
een verantwoord zorgbeleid in combinatie met een deskundig medewerkersbeleid na."

De VZW Sint Monica  streeft naar het welzijn van zijn bewoners én zijn personeel. Hiertoe engageert de VZW zich elke dag opnieuw.

Het woonzorgcentrum Sint-Monica wil een thuis bieden aan zwaarzorg- behoevende ouderen voor wie de thuissituatie niet meer haalbaar is. Voor hen en hun omgeving streven directie en medewerkers in complementariteit naar een optimaal woon- en zorgklimaat waarin het leven als zinvol en comfortabel wordt ervaren door de betrokkenen en dit van het eerste contact tot de laatste levensdag.

Wanneer de zorgverlening niet langer gericht kan zijn op het behoud van gezondheid of de genezing, streven we naar een optimale kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor de bewoner en zijn naasten. Door middel van palliatieve zorg beogen we een waardig sterven en een waardig afscheid in de vertrouwde omgeving.

We trachten tegemoet te komen aan de individuele noden van alle bewoners en hun omgeving en dit op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel vlak. Hierin zijn de familie en de omgeving onze medestanders.

De behoeften worden actief opgespoord en interdisciplinair besproken en behandeld. Het interdisciplinaire team streeft naar een 24 op 24 uur totaalzorg. Waar wenselijk doen wij een beroep op extern advies om onze deskundigheid aan te vullen.

We streven naar goede zorg waarbij zelfbeslissingsrecht en eigen mening van bewoner en omgeving belangrijke waarden zijn. Dit is ingebed in een relationele benadering die uitgaat van vertrouwen, respect en verbondenheid tussen zorgverleners, bewoners en familie.De organisatiestructuur wordt zo veel mogelijk aangepast opdat de individuele behoeften maximaal zouden worden beantwoord.

In de twee groepen van assistentiewoningen, die eveneens onder het beheer van de VZW vallen, worden aan autonoom wonende ouderen veilige huisvesting en een aantal facultatieve diensten zoals sociaal advies, maaltijden, …. verleend.
Door de aanbieding van deze ondersteunende en beschermende omgeving, streven we naar het zo lang mogelijk behouden van de autonomie en de zelfredzaamheid van de resident van de assistentiewoning. Wanneer de zorgbehoefte het zelfstandig wonen en het zelfstandig functioneren in de assistentiewoning niet meer toelaat, wordt in dialoog met de bewoner gezocht naar de meest geschikte oplossing.

Voor haar medewerkers wil de VZW Sint-Monica een aangename werkplaats zijn waar medewerkers hun werk, als onderdeel van hun leven, als zinvol ervaren.
De VZW heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van haar medewerkers. Zij verbindt zich ertoe optimale randvoorwaarden te scheppen - waaronder infrastructuur, middelen en bijscholing - om de medewerkers in staat te stellen deskundige hulpverlening te bieden in een continu veranderend zorgklimaat.

De VZW zet zich in voor een open, wederzijdse communicatie tussen directie en medewerkers enerzijds en medewerkers onderling anderzijds. Er is aandacht om het positieve te benoemen en samen te zoeken naar voortdurende verbetering.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu