Waarden in de zorg - VZW Sint Monica Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Waarden in de zorg

Algemene info
Het woon- en zorgklimaat wordt verder toegelicht bij het item zorgaanbod en dienstverlening. Hier willen we uitdrukkelijk een plaats geven aan enkele waarden die we met onze hulp- en dienstverlening willen respecteren en waarmee wij naar een kwaliteit van leven voor onze bewoner en zijn omgeving streven:

Keuzevrijheid
We streven naar wonen en zorg op maat van het individu,  met respect voor het gemeenschapsleven. Rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner, zijn familie, medebewoners en de instelling, wordt elke vraag naar zorg en wonen op maat besproken.  

Privacy
Respect voor het privé-leven
Privacy heeft te maken met respect voor het privé-leven van de bewoner. De  bewoner dient een ruimte te hebben waar hij zich thuis mag voelen, waar hij ongestoord kan vertoeven en bezoek kan ontvangen. Voorbeelden van hoe dit gerespecteerd wordt zijn o.a.:
o medewerkers kloppen aan vóór ze de kamer betreden.
o post op naam van de bewoner wordt vanzelfsprekend niet door het personeel geopend, tenzij erom wordt gevraagd.
o de bewoner kan kiezen voor een telefoontoestel op de kamer waardoor hij ongestoord kan bellen.
o tenzij de bewoner het anders wil, wordt het bezoek door de huisarts
van de bewoner niet door derden bijgewoond.
o de bewoner kiest hoe hij wil worden aangesproken.
o …………
Beroepsgeheim
Privacy heeft ook te maken met het respecteren van het beroepsgeheim. Tijdens de hulpverlening dienen wij heel wat persoonlijke gegevens te vragen en bij te houden.
Alle gegevens, zowel medische, familiale als financiële die onze medewerkers vernemen uit hoofde van hun beroep, vallen onder het beroepsgeheim. Zij worden behandeld volgens de wet op de privacy en volgens de normen van discretie.

Zingeving
Levensbeschouwing
Wij zijn een christelijk geïnspireerde instelling maar staan open voor iedereen. Ieders filosofische, politieke of godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.
Vanuit onze bezieldheid bieden we veel aandacht aan de kerkelijke feestdagen en gebeurtenissen. Aan de bewoners van het woonzorgcentrum en de bewoners van de assistentiewoningen wordt de kans geboden om wekelijks, binnen onze instelling, de eucharistieviering bij te wonen.
Als men een andere godsdienst of overtuiging aanhangt, is men steeds vrij om zijn geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.
Zinvolle tijdsbesteding
De bewoner van het woonzorgcentrum en zijn familie zijn welkom op de vele activiteiten die door het team van animatie en ergotherapie georganiseerd worden. Deze activiteiten worden maandelijks aangekondigd in het huiskrantje "Open Horizon" en geafficheerd op de verdiepingen.
Ook de residenten van de assistentiewoningen worden  op meerdere activiteiten uitgenodigd zoals optredens, concert, toneel en kerstmarkt.
We zijn  blij dat we een beroep kunnen doen op een groep enthousiaste vrijwilligers om de bewoners te begeleiden bij allerlei activiteiten, wandelingen en uitstappen.
Ook verenigingen zoals OKRA, Samana,…..  en scholen zijn welkom wanneer ze willen meewerken aan ontspanningsinitiatieven binnen het woonzorgcentrum of als ze de bewoners bij hun activiteit willen betrekken.

Openheid
Opendeur
Door de hoge leeftijd van onze bewoners wordt het sociaal netwerk alsmaar kleiner.  Met onze open deur voor bezoek, plaatselijke verenigingen, scholen, onze uitgebreide vrijwilligerswerking, wandelingen, uitstappen
en onze intergenerationele samenwerking met bv. kindercreches, willen we de relaties en sociale behoeften van onze residenten ondersteunen.
Open communicatie
Inspraak via de gebruikersraad
Zowel voor de assistentiewoningen als voor het woonzorgcentrum is een afzonderlijke gebruikersraad samengesteld. De raad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van de directie, over alle aangelegenheden die de algemene werking betreffen.
Deze raad vergadert 4 maal per jaar. Elke bewoner en / of diens mantelzorger, partner/ familielid is welkom op de gebruikersraad.
Er zit me iets dwars ....
Ongetwijfeld hebben bewoners en / of hun familie veel vragen. Het verblijf in de assistentiewoning of in het woonzorgcentrum verloopt niet altijd zoals men had verwacht. Zorg voor mensen is en blijft mensenwerk. Onvolkomenheden zijn niet uit te sluiten. Wij vinden communicatie hierover heel belangrijk en vragen dan ook:
Bent u tevreden, zeg het aan anderen  
          bent u ontevreden, zeg het aan ons,  
          dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Samen met familie
Voor de meeste familieleden van een resident van de assistentiewoningen, en zeker voor de bewoners van het woonzorgcentrum, geldt dat zij zich gedurende een hele periode vóór het verblijf bekommerd hebben om de zorg en ondersteuning van hun ouder wordend familielid. Opname in een ouderenzorgvoorziening brengt voor de familie verlichting in het takenpakket,  maar hoeft in niets af te doen van de familiebetrokkenheid.
Wij zien de familie als partner in zorg en wonen.
o Onze medewerkers bieden steeds een luisterend oor of proberen een antwoord te vinden op de vele vragen.
o We streven overleg met de familie na in situaties waarin woon- of zorgkeuzes moeten worden gemaakt.
o In het woonzorgcentrum  kunnen familieleden die dit wensen actief participeren aan het zorggebeuren.
o Via tal van initiatieven proberen we de familiale of vriendschappelijke banden te bestendigen: samen tafelen, aandacht voor verjaardagen, huwelijksverjaardagen, deelname aan animatieve activiteiten, enz.

VZW
De rechtsvorm van Sint-Monica is die van een VZW,  een vereniging zonder winstoogmerk. Deze rechtsvorm is een bewuste keuze waardoor we ons profileren als een niet-commerciële instelling met een maatschappelijke opdracht.
Concreet betekent dit dat Sint-Monica niet alleen vanuit juridisch standpunt een VZW is, maar ook in  woord en daad. Er wordt elke dag opnieuw in die geest gewerkt.  Alle middelen die gegenereerd worden, keren terug naar de VZW om  onze ‘vooropgestelde missie’ verder te realiseren.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu