Zorgaanbod in het woonzorgcentrum - VZW Sint Monica Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zorgaanbod in het woonzorgcentrum

Zorgaanbod en dienstverlening
'Kwaliteit van zorg op maat van de bewoner'

Het woonzorgcentrum wil een kwalitatieve en warme woon- en zorgomgeving bieden, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de specifieke noden en behoeften van iedere bewoner. Zo wordt voor elke bewoner een individueel zorg- en behandelplan opgesteld waarin iedere discipline vanuit zijn eigen professionaliteit een unieke bijdrage heeft.

Rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner, varieert onze zorg van het stimuleren van zelfzorg tot totale zorg.

Sommige bewoners zijn, onder begeleiding, nog in staat om zichzelf te wassen. Het doel van onze zorg is dan het stimuleren van deze resterende mogelijkheden tot zelfzorg.

Bij andere bewoners moeten de professionele zorgverleners meer zorg overnemen omdat de lichamelijke of geestelijke mogelijkheden beperkter geworden zijn.

Bij zwaarzorgbehoevende bewoners is onze zorg gericht op comfortzorg: het behoud of het verhogen van het comfort door het voorkomen of behandelen van de nadelige effecten van passiviteit.

Ook in de laatste levensfase streven we naar een optimale kwaliteit van leven voor de bewoner en zijn naasten. Door middel van palliatieve zorg beogen we een sereen afscheid en een waardig sterven

Dankzij de inzet van ons gekwalificeerd, interdisciplinair personeelsteam kunnen we onze opdracht waarmaken.  We stellen kort de verschillende medewerkers en disciplines voor.

Sociaal verpleegkundigen
De sociaal verpleegkundigen verzorgen de opname van bewoners en residenten voor het woonzorgcentrum en de groepen van assistentiewoningen. Ze zijn het eerste gezicht bij opname en blijven voor velen een vertrouwenspersoon bij sociaal-administratieve, sociaal-jurdische of emotionele vragen tijdens het verblijf. Zij doen het maatschappelijke werk en de psychosociale begeleiding tijdens het ganse verblijf van de bewoner in het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen.

Verpleegkundigen en zorgkundigen
Als zelf- en mantelzorg niet meer mogelijk zijn, nemen de verpleegkundigen en zorgkundigen de noodzakelijke verpleegkundige en verzorgende taken van de bewoner of familie over.
• Zij staan in voor de hygiënische verzorging, maaltijdzorg, incontinentiezorg …
• Zij bouwen functionele contacten op met de zorgvrager en zijn familieleden.
• Verpleegkundigen voeren bijkomend verpleegtechnische handelingen uit en coördineren en bewaken    de continuïteit van  de hulpverlening verleend door interne en externe hulpverleners.
• Zij onthalen stagiaires en nieuwe medewerkers.

Kinesitherapeuten   
• Zij staan in voor het behoud en de verbetering van de mobiliteit van de bewoner. Dit kan door actieve    of passieve mobilisatie, afhankelijk van de toestand van de bewoner.
• Bij de passieve bewoners bewaken ze het houdingscomfort en door gebruik van de juiste    hulpmiddelen zorgen ze dat eventuele pijn bij de bewoner wordt gereduceerd.
• Ten aanzien van de ganse personeelsgroep zijn de kinesisten de referentiepersoon rond   “verplaatsingstechnieken”. Zij verzorgen hieromtrent opleidingen en, samen met de afdelingsgebonden    specialisten (“sterrollen”), geven ze advies en instructies op de werkvloer.
• De kinesisten staan ook in voor groepsactiviteiten waarbij alle bewoners zoveel als mogelijk worden    betrokken, zoals bijvoorbeeld gymoefeningen in de polyvalente zaal.

Logopedisten
Het takenpakket van de logopedist omvat:
• Therapie bij uitdrukkings- of  begripsmoeilijkheden
• Deskundig advies over gehoorapparaten
• Hulp bij het onderhoud van gehoorapparaten
• In interdisciplinair verband zoeken naar de meeste geschikte oplossingen bij voedings- en    slikmoeilijkheden
• Begeleiding en opleiding rond mondzorg
• Testafnames waaronder de Mini Mental State Examination (MMSE).

Ergotherapeuten
De ergotherapeuten bouwen zowel kleine als grootschaligere activiteiten uit met het oog op :
• het behoud van fysieke zelfredzaamheid via Algemene Dagelijkse Levens activiteiten zoals wassen en    kleden, huishoudelijke activiteiten.
• het behoud van sociale zelfredzaamheid , onder meer door de organisatie van intergenerationele    activiteiten
• het behoud van de cognitieve mogelijkheden, bijvoorbeeld met het krantenuurtje, geheugentraining,     ….
• een aangepast programma voor dementerende bewoners zoals    snoezelen, het geven van    relaxatiebaden, muzikale activiteiten…

De ergotherapeuten staan ook in voor de pastorale werking.

Animatrices
De animatrices:
• streven naar  het behoud van de sociale zelfredzaamheid en het sociale netwerk van iedere bewoner    vooral via groepsactiviteiten als lotto, pietjes-    en sjoelbak, zang, spel, quiz, …
• verzorgen de redactie van de maandelijkse huiskrant Open Horizon waarin onder ander de activiteiten    worden aangekondigd voor het woonzorgcentrum Sint-Monica.

Het ergo-animatieteam organiseert de gebruikersraad en heel wat feesten: seniorenweek, sinterklaasfeest, kerstmarkt, uitstappen voor de bewoners, de zomerbarbecue, …

Dit team coördineert ook de vrijwilligerswerking.

Vrijwilligers
De instelling is blij dat zij, voor het woonzorgcentrum, een beroep kan doen op vrijwilligers die de bewoners begeleiden bij allerlei activiteiten en uitstappen. Heel wat extra's zijn slechts mogelijk door hun belangeloze inzet: wandelingen, cafetariawerking, feesten zoals het jaarlijkse familiefeest en seniorenfeest,...

Technische dienst  en onderhoud
De medewerkers van de technische dienst doen allerhande herstellingswerken, bevoorraden de verpleegafdelingen met onder meer drank en incontinentiemateriaal en onderhouden de tuin.

Het onderhoud van het woonzorgcentrum is uitbesteed aan de onderhoudsfirma Gom. Deze externe medewerkers beschouwen we als een deel van ons team.

Keuken en vaatafdeling
De medewerkers van de keuken- en vaatafdeling verzorgen gevarieerde, aangepaste en vooral lekkere maaltijden.

Boekhouding, onthaal en administratie
De  medewerkers van de boekhouding verzorgen de boekhouding en de personeelsadministratie.
De administratieve medewerkers verzorgen het onthaal, voorzien de diensten van interne formulieren en registratiedocumenten. Zij doen tevens de facturatie.

De leidinggevenden
De algemeen directeur, is de eindverantwoordelijke van de vzw en voert het beleidsmatige, materiële en financiële beleid van de instelling. Hij is tevens verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bewoners, residenten, hun familie en het personeel kunnen steeds bij hem terecht.

De directeur wordt bijgestaan door de adjunct algemeen directeur die in opdracht van de directeur secundaire processen uitvoert. Zorg en huisvesting voor zorgbehoevende ouderen is onze hoofddoelstelling, of ons primair proces. Secundaire processen ondersteunen de uitvoering van dit primaire proces.

De facilitair verantwoordelijke staat in voor het gebouwenbeheer, coördineert het keukengebeuren, de technische dienst en onderhoud.

Over alle verpleegafdelingen heen staan de directeur bewonerszorg en de verantwoordelijke bewonerszorg. Samen met de afdelings- verantwoordelijken staan zij onder meer in voor de werkorganisatie, begeleiding van het personeel en de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners, ...

Elk team van verpleegkundigen en verzorgenden wordt geleid door de afdelingsverantwoordelijke. Zij is voor de familie een belangrijk aanspreekpunt. Bij vragen over de zorg van een bewoner kunnen familieleden zich tot haar wenden

De coördinerend en raadgevende geneesheer (CRA)

De coördinerend en raadgevende geneesheren geven vorming, bijscholing en advies aan het zorgteam over medische zorgaspecten. De CRA is ook aanwezig op het interdisciplinaire bewonersoverleg.  

Externe dienstverlening
Voor volgende diensten wordt beroep gedaan op externen:
• kapsalon
• wasserij
• pedicure

Meer informatie en contactgegevens vindt u hier


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu